หมวดเนื้อหา ‘งานวิจัยภายนอก’

ความอุดมสมบูรณ์และศักยภาพของดินปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์และการใช้สารช่วยเข้ากัน

การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยางรัดของ : การทดลองอบยางรัดของในอุโมงค์ลมร้อน = Process improvement in rubber band industry : vulcanization of rubber band tube in hot air tunnel

การหาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปริมาณความชื้นและการยืด-หดตัวของไม้สัก ยาง และสมพง ที่ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ต่าง ๆ กัน = Determination and comparison of moisture content and shrinkage-swelling of teak (Tectona grandis), Yang (Dipterocarpus spp.) and Sompong (Tetrameles nudifora) at various relative humidity conditions

การปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นพืชแซมยาง = Sweet and glutinous corn as intercrop of rubber

วิจัยยางรถยนต์

การเจริญเติบโตของต้นไม้ยางนาในป่าธรรมชาติ

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไม้ป่าบางชนิดในตระกูลยาง = Morphology of some forest trees in Diptero-carpaceae

รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท : อุตสาหกรรมยางรถยนต์

การศึกษาด้านเศรษฐกิจของการปลูกพืชแซมยางในสวนปลูกแทน

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv